Turistička Organizacija
Opštine Brus

T.O.O. Brus je osnovana odlukom Skupštine opštine Brus 14.07.1994. kao Javna ustanova, sa ciljem da vrši poslove razvoja turizma, očuvanja i zaštite turističke vrednosti na teritoriji opštine Brus, kao i da vrši druge poslove od značaja za razvoj informativno – propagandne i promotivne delatnosti, u turizmu opštine Brus. T.O.O. Brus vrši i druge poslove utvrđene Zakonom o turizmu, Statutom i Odlukom o osnivanju T.O.O. Brus.
TOO BRUS Bratislave Petrović 15, Brus
//////////

Osnovni podaci

Osnivač – Skupština opštine Brus.
PIB: 101141292
Matični broj: 17005936
ŠIFRA DELATNOSTI: 8413
//////////

Kontakt informacije

Adresa: Bratislave Petrovic 15, Brus, Srbija
e-mail: info@turizamopstinebrus.rs
telefon: +381 37 3825 185

Organi T.O.O. Brus su: direktor, Upravni i nadzorni odbor. Direktora imenuje osnivač (SO – e Brus) na period od četiri godine . Organizaciona struktura T.O.O. Brus uređena je Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta, na koju je saglasnost dalo Veće opštine Brus novembra 2020. godine.

Osnovna delatnost T.OO. Brus je promocija i propaganda tur. potencijala opštine, na Sajmovima, berzama, tur. manifestacijama. Delatnost T.O. se ogleda i u štampanju propagandnog materijala, stvaranju što boljih uslova za prihvat i boravak turista na našoj destinaciji, saradnji sa relevantnim faktorima u turizmu.

Brus i Brzeće postaju sve značajnija destinacija u tur. ponudi Srbije, i Brzeće, pored Kopaonika postaje prepoznatljiv tur. brend Srbije, posebno u zimskom turizmu.

T.O.O. Brus će i u narednom periodu raditi na promociji tur. potencijala naše opštine, na još većem razvoju seoskog turizma, organizaciji novih tur. manifestacija, štampanju novog propagandnog materijala, razglednica, suvenira.

Svake godine, Brus i Brzeće posećuje sve veći broj turista, tur. promet je sve veći, sve je veći broj smeštajnih kapacitetau Brzeću, a na to utiče blizina Kopaonika, brojni kulturno – istorijski spomenici u našoj opštini, bazen olimpijskih razmerai brojni sportski tereni, termomineralni izvori, jezero Ćelije, vodopad jelovarnik, a tome će najviše doprineti novoizgrađena gondola Brzeće – Mali Karaman ( duga 3741 m ), koja Brzeće povezuje sa sistemom žičara na Kopaoniku.